FPE

O fundacji

Fundacja Poszanowania Energii  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 20, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117141.


Fundacja została zarejestrowana w KRS i i rozpoczęła działalność w lipcu 1992.
Fundacja działa w oparciu o Ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami.
 
W 2004 r Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2006 r Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców.

W 2006 r Fundacja została wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00152/2006.

W 2008 r Fundacja wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym oraz pozytywnie przeszła audit certyfikacyjny przeprowadzony przez ZETOM-CERT (Certyfikat Nr 321/SZJ/2008).

W październiku 2008 r Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod numerem 07/23/2008/224 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług szkoleniowych. Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI).  

Przedmiot i zakres działalności Fundacji Poszanowania Energii określa Statut.

Świadczone usługi obejmują:
  • Szkolenia,
  • Doradztwo proinnowacyjne,
  • Doradztwo ogólne.
Ponadto Fundacja prowadzi szeroka działalność informacyjną bezpośrednią oraz  za pośrednictwem Internetu wydawnictw i  mediów, a także przygotowuje opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji.

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017